• تهران ، ونک ، ملاصدرا، شیراز جنوبی، کوچه فلاحی، شماره 15
  • 02188064755-8
  • info@aftco.ir

پروژه های راه در حال انجام

احداث مسیر آزمون جاده ای خودرو
محل احداث: اتوبان تهران – قم
کارفرما: شرکت آزمون جاده ای خودرو
موضوع پیمان: اجرای عملیات روسازی جاده تست عملکردی خودرو شامل لایه های زیراساس،

اساس، آسفالت و سایر کارهای مربوطه پروژه جاده آزمون عملکردی (PFT)
تاریخ پیمان: 1397/02/26
وضعیت پیمان: در حال اجرا

پروژه های راه انجام شده

احداث محور چهار خطه بروجن - لردگان
محل احداث: بروجن - لردگان
کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان چهار محال و بختیاری
موضوع پیمان: احداث محور چهار خطه بروجن - لردگان(قطعه دوم) به

طول 34 کیلومتر شامل انجام کلیه عملیات خاکی، احداث ابنیه، روسازی،

آسفالت، خط کشی، نصب علائم و...

تاریخ پیمان: 1389/01/21

وضعیت پیمان: تحویل موقت
بهسازی راه بروجرد
محل احداث: بروجرد
کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان
موضوع پیمان: عملیات آسفالت در حوزه شهرستان بروجرد
تاریخ پیمان: 1385/07/03
وضعیت پیمان: تحویل قطعی
بهسازی راه دسترسی کارخانه سیمان خاش
محل احداث: سیستان و بلوچستان
کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان
موضوع پیمان: بهسازی راه دسترسی کارخانه سیمان خاش
تاریخ پیمان: 1394/03/03
وضعیت پیمان: تحویل قطعی
عملیات اجرایی کنار گذر غربی تبریز و آنتن اتصالی
محل احداث: تبریز
کارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
موضوع پیمان: اجرای عملیات خاکی، ابنیه فنی، روسازی، جدولگذاری، آسفالت و عملیات

متفرقه
تاریخ پیمان: 1394/10/07
وضعیت پیمان: تحویل موقت